નવકારધામ - બગોદરા

Bagodra - Gujarat

Facilities at Navkar Dham

 • Bhojanshala
 • Dharamshala
  • 12 Rooms
  • 2 Halls
 • Upashray
  • Sadhu M. S.
  • Sadhviji M. S.
 • Pani ni Parab (Water Room)
 • Pareva mate Chabutro (Bird – Feeder)
 • Wheelchairs on request
 • Valet Parking
 • 108 Ambulance Service

Gallery