નવકારધામ - બગોદરા

Bagodra - Gujarat

Donate Us

Humble request for devotees to be a beneficiary of spiritual devotion by donating as mentioned below:

(તીર્થ નિભાવમાં એક દિવસ ની તિથિ નો લાભ લેવા નમ્ર વિનંતિ )

1 ઉકાળેલું પાણી Yk. 1101 /-
2 જીવદયા (પારેવા માટે) Yk. 3001 /-
3 સાધુ - સાધ્વિજી વૈયાવચ Yk. 3001 /-
4 અખંડ દિપક Yk. 2501 /-
5 કેસર સુખડ Yk. 5501 /-
6 આંગી Yk. 5501 /-
7 સ્નાત્ર પૂજા Yk. 2501 /-
8 સાધારણ તિથિ Yk. 5501 /-
9 ભોજનશાળા સહાયક (તકતીમાં નામ આવશે) Yk. 31000 /-
10 ધર્મશાળા 1 રૂમ (તકતીમાં નામ આવશે) Yk. 351000 /-

Bank Details

Kotak Mahindra Bank

A/c. Name :- Shree Navkardham Charitable Trust

A/c. Number :- 2111961782

Branch :- Drive In Road, Ahmedabad

IFSC Code:- KKBK0000825

Gallery